Libra personeelsdiensten


Referentie

"Voor het eerst een medewerker aannemen was voor ons een hele stap. Libra Personeelsdiensten heeft ons succesvol begeleid bij het organiseren van dit traject. "

Vincent Kleine Visual MediaZiekteverzuim - ontslag na 2 jaar ziekte

Ontslag na twee jaar ziekte

Het kabinet heeft een aantal maatregelen genomen om bij langdurige arbeidsongeschiktheid onnodige ontslagprocedures te voorkomen. Voor ontslag na twee jaar ziekte is in een aantal gevallen geen ontslagvergunning meer nodig.
 
Poortwachtertoets
Bij de beoordeling van de aanvraag van een arbeidsongeschiktheidsuitkering gaat UWV onder meer na of werknemer en werkgever zich voldoende hebben ingespannen voor re-integratie. Dit is de poortwachtertoets. Daarbij wordt ook bekeken of de werkgever beschikt over passende arbeid voor zijn werknemer en of hij de werknemer die passende arbeid heeft aangeboden.
  
Als uit de poortwachtertoets blijkt dat de werkgever zich onvoldoende voor de re-integratie van de werknemer heeft ingespannen, wordt de wettelijke verplichting om het loon tijdens ziekte door te betalen met maximaal een jaar verlengd. De periode van verplichte loondoorbetaling bij ziekte loopt gelijk op met de periode waarin het wettelijk opzegverbod tijdens ziekte geldt. Bij verlenging van de loondoorbetalingsverplichting wordt de termijn voor het wettelijk opzegverbod bij ziekte dus ook verlengd.
  
Als UWV bij de poortwachtertoets constateert dat de werkgever voldoende aan de re-integratie heeft gedaan, houdt de verplichting om het loon tijdens ziekte door te betalen na twee jaar op en is ook het opzegverbod bij ziekte niet langer van toepassing.
  
Wederzijds goedvinden
De arbeidsrelatie kan met wederzijds goedvinden beëindigd worden als uit de poortwachtertoets het volgende duidelijk blijkt:
 
1. De werknemer is volledig arbeidsongeschikt voor de overeengekomen werkzaamheden.
2. De werkgever en werknemer hebben voldoende re-integratie-inspanningen verricht, maar zonder resultaat.
3. Re-integratie van de werknemer is in aangepaste of passende arbeid in het bedrijf binnen afzienbare termijn niet mogelijk (ook niet via scholing).
 
Zijn werkgever en werknemer het vervolgens eens over het beëindigen van de arbeidsrelatie, dan sluiten ze hiertoe een overeenkomst. In dat geval is een ontslagvergunning niet nodig. Er is sprake van wederzijds goedvinden. Dit voorkomt een onnodige ontslagprocedure bij UWV WERKbedrijf.
 
Indien een werknemer niet instemt met ontslag langs deze weg, is een procedure bij UWV WERKbedrijf (of kantonrechter) nog steeds noodzakelijk. Er is dan immers geen sprake van wederzijds goedvinden.
 
Verwijtbaar werkloos
Als een werknemer na ontslag met wederzijds goedvinden een WW-uitkering aanvraagt, moet UWV beoordelen of sprake is van verwijtbare werkloosheid. UWV zal die beoordeling achterwege laten als aan de bovenstaande genoemde drie voorwaarden is voldaan. De werknemer wordt dan niet verwijtbaar werkloos geacht. Als uit de poortwachtertoets blijkt dat de werknemer onvoldoende re-integratie-inspanningen heeft verricht, zal er wel sprake kunnen zijn van verwijtbare werkloosheid. In dat geval zal een sanctie op de WW-uitkering worden toegepast.
 
Bron: Personeelsnet

terug