Libra personeelsdiensten


Referentie

"Libra Personeelsdiensten verzorgt bij Tijd Beursmedia het volledige pakket personeelszaken en loonadministratie. "

Danny Bresseleers TBM AmsterdamDisclaimer

Lees deze disclaimer zorgvuldig

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de internetsite www.librapersoneelsdiensten.nl van Libra Personeelsdiensten, ingeschreven in het Handelsregister KvK onder nummer 39079630. U wordt verzocht deze disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.


Gebruik van deze internetsite

De op deze internetsite aangeboden informatie dient niet te worden gebruikt in plaats van advies. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor eigen rekening en risico. Hoewel Libra Personeelsdiensten tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Libra Personeelsdiensten expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Libra Personeelsdiensten garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren. Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.


Informatie, producten en diensten van derden

Wanneer Libra Personeelsdiensten hyperlinks naar internetsites van derden aanbiedt, is het  gebruik van dergelijke links volledig voor eigen risico. Libra Personeelsdiensten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud  of het gebruik van dergelijke internetsites. De juistheid en betrouwbaarheid van informatie op deze sites is door Libra Personeelsdiensten niet geverifieerd.


Kopiëren zonder toestemming

Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Libra Personeelsdiensten of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Libra Personeelsdiensten is het niet toegestaan links naar de site van Libra Personeelsdiensten aan te bieden.


Communicatie via e-mail

De beveiliging van berichten die u per e-mail aan Libra Personeelsdiensten zendt, is niet gegarandeerd. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan Libra Personeelsdiensten te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.


Uitsluiting van aansprakelijkheid

Libra Personeelsdiensten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht of door Libra Personeelsdiensten op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Libra Personeelsdiensten of aan u wordt gezonden, de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, misbruik van deze internetsite, verlies van gegevens, of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Libra Personeelsdiensten.


Nederlands recht

Op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.


Wijzigingen

Libra Personeelsdiensten behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.