Libra personeelsdiensten


Referentie

"Voor het eerst een medewerker aannemen was voor ons een hele stap. Libra Personeelsdiensten heeft ons succesvol begeleid bij het organiseren van dit traject. "

Vincent Kleine Visual Mediavoorlopig bezwaar tegen overheidsbesluit

 

Pro forma bezwaarschrift
 
 
Overheidsinstantie *
Postbus *
*
 
 
* (plaats), * (datum)
 
Betreft: Pro forma bezwaarschrift
 
Geachte heer/mevrouw,
 
Hierbij teken ik bezwaar aan tegen het besluit van (datum besluit) met kenmerk (kenmerk besluit),.
 
Als bijlage treft u een kopie aan van het besluit van (datum besluit) met kenmerk (kenmerk besluit).
 
Met voornoemd besluit kan ik mij niet verenigen. Vriendelijk verzoek ik u mij een nadere termijn te gunnen voor het indienen van gronden van het bezwaar.
 
Ik vertrouw erop u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd en wacht uw reactie af.
 
Hoogachtend,
 
 
(naam en handtekening)
(adres)
(Woonplaats)
 
Bijlage: kopie van het besluit

 

 

terug