Libra personeelsdiensten


Referentie

"Libra Personeelsdiensten verzorgt bij Tijd Beursmedia het volledige pakket personeelszaken en loonadministratie. "

Danny Bresseleers TBM AmsterdamVakantiedagen - verplicht opnemen

Is het mogelijk een werknemer verplicht met vakantie te sturen als hij bijvoorbeeld een overdaad aan vakantiedagen heeft staan of aan het einde van de dienstbetrekking?

Alleen in uitzonderlijke gevallen is het voor de werkgever mogelijk de werknemer te verplichten vakantiedagen op te nemen. In het Burgerlijk Wetboek is geregeld dat een werknemer recht heeft op vier maal de overeengekomen arbeidsduur. Een fulltimer heeft dus minimaal recht op vier weken vakantie per jaar, de wettelijke vakantiedagen. Daarnaast zijn in cao’s en bedrijfsregelingen vaak bovenwettelijke dagen afgesproken.

Zijn er in de arbeidsovereenkomst of bijvoorbeeld cao geen bijzondere regelingen opgenomen over het opnemen van vakantiedagen, dan geldt in beginsel de wettelijke regeling. Die bepaalt dat het initiatief voor het opnemen van vakantie bij de werknemer ligt en de werkgever de tijdstippen van aanvang en einde van de vakantie vaststelt. In principe volgt de werkgever de wens van de werknemer, behalve als dit grote problemen met zich zou brengen.


Kantonrechter

Het vaststellen van vakantie tegen de wens van de werknemer is alleen mogelijk als dit in een schriftelijk overeenkomst, cao of regeling van een bestuursorgaan is geregeld. In beginsel is het dus mogelijk rechtsgeldig overeen te komen dat de werknemer gedurende een bepaalde periode verplicht vakantie moet opnemen. Het is hierbij wel belangrijk dat het op schrift staat.

terug

Daarnaast bestaat er nog een uitzondering. De vaststelling van de vakantie door de werkgever kan rechtsgeldig zijn als de wens van de werknemers om geen vakantie op te nemen in strijd zou zijn met goed werknemerschap of als zich een situatie voordoet waarbij het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn dat de werknemer geen vakantiedagen zou opnemen.

Dit bepaalde althans de kantonrechter in Rotterdam in februari 2007. In de wet of rechtspraak wordt niet duidelijk wanneer precies aan dit criterium is voldaan. Dat hangt volledig af van de omstandigheden van het geval. Kortom, alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kan een werkgever eenzijdig bepalen dat de werknemer vakantiedagen moet opnemen.