Libra personeelsdiensten


Referentie

"Voor het eerst een medewerker aannemen was voor ons een hele stap. Libra Personeelsdiensten heeft ons succesvol begeleid bij het organiseren van dit traject. "

Vincent Kleine Visual MediaVakantiedagen stuwmeer

Wanneer een werknemer bijna geen vakantiedagen opneemt ontstaat al snel een stuwmeer aan dagen. Volgens de wet vervallen verlofdagen pas na vijf jaar.

De werkgever kan een aantal dingen doen om een verlofstuwmeer te voorkomen. In de eerste plaats kan met medewerkers een afspraak worden gemaakt over het tijdstip waarop zij een lange vakantie willen nemen. Als bekend is wanneer een medewerker weg wil, kan daarmee in de planning alvast rekening worden gehouden. De werkgever heeft overigens het recht een vakantieverzoek te weigeren maar alleen als er sprake is van zwaarwegende bedrijfsbelangen, bijvoorbeeld als met geen mogelijkheid een vervanger geregeld kan worden.

De werkgever kan er voor kiezen om vakantiedagen af te kopen. Dat kan alleen met de bovenwettelijke dagen waarop de werknemer conform de cao of zijn arbeidsovereenkomst recht heeft. Ook gespaarde vakantiedagen uit voorgaande jaren kunnen worden afgekocht. Voorwaarde is wel dat de medewerker zich hierin kan vinden. Door aan te bieden de dagen fiscaal vriendelijk af te kopen kan de medewerker zich aangemoedigd voelen om hiermee in te stemmen. 

Wanneer een cao van toepassing is moet die uiteraard worden geraadpleegd. Als deze een bepaling bevat over niet-opgenomen vakantiedagen, dan is die bindend. 

terug