Libra personeelsdiensten


Referentie

"Libra Personeelsdiensten verzorgt bij Tijd Beursmedia het volledige pakket personeelszaken en loonadministratie. "

Danny Bresseleers TBM AmsterdamTips voor een zinvol functioneringsgesprek

In veel gevallen wordt eenmaal per jaar een functioneringsgesprek georganiseerd en eenmaal per jaar een beoordelingsgesprek. Het doel van de gesprekken is zodanig verschillend, dat deze twee gesprekken niet tegelijkertijd kunnen plaatsvinden. Komt in uw gesprekken niet aan bod waar het u echt om gaat? Wij helpen u met praktische tips om dat te voorkomen.

"¢ Tip Houd bijvoorbeeld altijd in januari of altijd in juni, een toekomstgericht functioneringsgesprek. Maak heldere afspraken; wie doet wat, wanneer. Indien nodig, kunt u een voortgangsgesprek plannen, waarin u evalueert wat er van de gemaakte afspraken terecht komt. In het beoordelingsgesprek, dat gebruikelijk in de laatste maanden van het jaar plaatsvindt, geeft u uw mening/oordeel over het functioneren van de werknemer.

"¢ Tip Bereid het gesprek goed voor. 
Hiermee voorkomt u dat het gesprek nergens over gaat. 
Informeer ook bij uw werknemer waar hij of zij het over wil hebben. Wissel de gesprekonderwerpen ruim van te voren met elkaar uit. 

"¢ Tip Gebruik tijdens het gesprek een vragenformulier. Hiermee heeft u een leidraad en zorgt u ervoor dat alle voorgenomen punten aan bod komen. 

"¢ Tip Bestudeer het personeelsdossier. U bent dan op de hoogte van actuele afspraken, het ziekteverzuim en de inhoud van eventuele tussentijdse (voortgangs-) gesprekken. 

"¢ Tip Laat de werknemer beginnen met het toelichten van zijn of haar gesprekspunten. Stimuleer dat bij eventuele problemen de medewerker eerst zelf met oplossingsideeën komt. 

"¢ Tip Licht uw aandachtspunten duidelijk toe, geef concrete en recente voorbeelden. Begin met de positieve punten, bespreek dan de kritiekpunten en sluit positief af. 

"¢ Tip Controleer of alle wederzijdse punten aan bod zijn gekomen. Besluit het gesprek door alle gemaakte afspraken en actiepunten nog even kort te benoemen. 

"¢ Tip Leg het gesprek vast in een verslag, met behulp van het gespreksformulier of een antwoordformulier. 

"¢ Tip
Beide partijen tekenen het document voor gezien en noteren daarbij de datum wanneer ze dat doen. 

"¢ Tip De medewerker ontvangt een kopie van het getekende verslag. Het originele document bewaart u in het personeelsdossier.

Om het gespreksverslag de juiste formele status te geven, 
verdient het aanbeveling de volgende zaken duidelijk te vermelden:
- plaats, datum en tijdstip van het gesprek
- naam en functie van de gesprekspartners

Wij adviseren u graag over het toepassen van functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken. 
Wij organiseren over dit onderwerp introductietrainingen voor medewerkers en/of leidinggevenden.

Bel ons op 0524 291244 of stuur ons in een e-mail uw vraag of opmerking. terug