Libra personeelsdiensten


Referentie

" Libra Personeelsdiensten treedt voor Betten Financial News op als personeelsadviseur in de breedste zin van het woord, en naar volle tevredenheid."

Pim van Dijk - BFNstageovereenkomst

.......... , .......... , .........., verder te noemen stagevrager,

en
.......... , .........., .........., verder te noemen stagegever,
en
.........., .........., .........., verder te noemen stagiair,
verklaren het volgende te zijn overeengekomen:
Artikel 1
Deze overeenkomst treedt in werking met ingang van ........ en wordt aangegaan voor de duur van ........ maanden en eindigt derhalve op ......... Deze overeenkomst kan niet worden verlengd.
Artikel 2
De stagegever stelt de stagiair voor ........ uur per week in de gelegenheid bij de afdeling ........ praktische ervaring op te doen. De stagegever verplicht zich daarbij zorg te dragen voor een adequate begeleiding, gezien het doel van de overeenkomst.
Artikel 3
Bij het opdoen van deze ervaring wordt als stagebegeleider aangewezen:

Naam:
.............................
Adres:
.............................
Tel.:
.............................

Artikel 4
Door de stagevrager wordt als stagedocent aangewezen:

Naam:
.............................
Adres:
.............................
Tel.:
.............................

Artikel 5
Het stageprogramma stelt de stagiair in staat de volgende leeractiviteiten te verrichten:

Leeractiviteit:
.............................
Afdeling:
.............................
Leeractiviteit:
.............................
Afdeling:
.............................

Artikel 6
Gedurende de stage blijft de stagiair leerling van de onderwijsinstelling.
Artikel 7
De stagiair zal buiten het kader van het stageprogramma van deze overeenkomst geen activiteiten bij stagegever verrichten.
Artikel 8
De stagiair ontvangt bij volledige werktijd een onkostenvergoeding van € ........ per maand van de stagegever, alsmede een reiskostenvergoeding van € ........ per maand. Wanneer de aanstelling voor minder dan de volledige werktijd plaatsvindt, zal een evenredig deel van de onkosten- en reiskostenvergoeding worden betaald.
Artikel 9
De stagiair heeft recht op ........ verlofdagen per maand, op te nemen in overleg met de stagegever.
Artikel 10
De dagelijkse werkervaringstijd is voor de stagiair gelijk aan de arbeidstijd die geldt voor het personeel van de afdeling waar hij geplaatst is, tenzij anders is overeengekomen.
Artikel 11
De stagiair dient de hem door of namens de leiding gegeven aanwijzingen, alsmede de aanwijzingen van de stagebegeleider op te volgen.
Artikel 12
De stagiair zal de in het belang van de orde en veiligheid gegeven gedragsregels, voorschriften en aanwijzingen, zoals deze voor het personeel van de stagegever van toepassing zijn, in acht nemen en overigens elke onveilige handeling vermijden.
Artikel 13
De stagiair is verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem gedurende zijn stageperiode ter kennis is gekomen en waarvan hij weet of redelijkerwijs kan weten dat het van vertrouwelijke aard is.
Artikel 14
Verzuim ten gevolge van ziekte moet de stagiair zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 's morgens vóór 09.00 uur melden bij de stagevrager en de stagegever.
Artikel 15
 1. Bij problemen tijdens de stage richt de stagiair zich allereerst tot de stagebegeleider.
 2. Geschillen tussen de stagiair en de stagebegeleider worden voorgelegd aan de stagedocent.
 3. Indien de stagebegeleider, de stagedocent en de stagiair niet tot een oplossing kunnen komen, wordt het geschil voorgelegd aan de schoolleiding en de stagegever, dan wel aan een door deze aan te wijzen functionaris.
Artikel 16
 1. De stagegever verzekert de stagiair tegen de geldelijke gevolgen van een ongeval door middel van een door de stagegever af te sluiten ongevallenverzekering. De premie voor deze verzekering komt voor rekening van de stagegever.
 2. Schades veroorzaakt in het bedrijf van de stagegever door de stagiair komen voor rekening en verantwoording van de stagegever.
 3. Ter dekking van de gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid ten aanzien van derden, veroorzaakt door de stagiair, geeft de stagegever aan zijn aansprakelijkheidsverzekering door dat de stagiair meeverzekerd dient te worden bij de reeds door de stagegever gesloten aansprakelijkheidsverzekering van zijn bedrijf.
Artikel 17
De stagegever is bevoegd deze overeenkomst terstond te beëindigen indien:
 1. de stagiair naar het oordeel van de stagegever de voorschriften of aanwijzingen van de stagebegeleider niet opvolgt;
 2. door toedoen van de stagiair het doel van de stageovereenkomst niet kan worden gerealiseerd;
 3. de stagiair zich dusdanig gedraagt dat van de stagegever redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij zijn medewerking aan de stage blijft verlenen;
 4. de stagiair zijn geheimhoudingsplicht als genoemd in artikel 13 jegens de stagegever niet nakomt.
Artikel 18
De stagevrager is gerechtigd deze overeenkomst terstond te beëindigen en de stagiair terug te trekken indien naar het oordeel van de stagevrager de stage niet verloopt overeenkomstig het stageprogramma.
Artikel 19
Voorts eindigt deze overeenkomst:
 1. aan het einde van de in artikel 1 genoemde periode;
 2. bij onderling goedvinden van de partijen;
 3. bij overlijden van de stagiair of de stagegever (in geval van een eenmanszaak);
 4. indien de stagegever om hem moverende redenen niet in staat is de verplichtingen uit deze overeenkomst verder na te komen.
Aldus overeengekomen en opgemaakt in drievoud te ........ op ........

Handtekening stagevrager:
Handtekening stagegever:
Handtekening stagiair:
....................
....................
....................

terug