Libra personeelsdiensten


Referentie

"Voor het eerst een medewerker aannemen was voor ons een hele stap. Libra Personeelsdiensten heeft ons succesvol begeleid bij het organiseren van dit traject. "

Vincent Kleine Visual Mediareintegratie stappenplan

Als een werknemer ziek wordt, moet de werkgever zich voldoende inspannen om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Blijkt achteraf namelijk dat de werkgever zich niet genoeg voor re-integratie heeft ingezet, dan kan dat financiële consequenties hebben. Welke acties moet de werkgever nu precies ondernemen en wanneer? Onderstaand stappenplan geeft een helder overzicht van de taken van de werkgever op het gebied van re-integratie.
 
Stap 1: melding bij arbodienst of bedrijfsarts
Geef de ziekte van de werknemer zo snel mogelijk door aan arbodienst of bedrijfsarts.
 
Stap 2: binnen zes weken een probleemanalyse
Denkt de arbodienst of de bedrijfsarts dat de werknemer niet snel weer beter zal zijn, dan stelt deze een probleemanalyse op ofwel een advies over de mogelijkheden om te re-integreren op de werkplek.
 
Stap 3: binnen acht weken een plan van aanpak
Is werken aan herstel en re-integratie mogelijk en zinvol, dan maakt de werkgever samen met de werknemer uiterlijk in de achtste week een plan van aanpak. U wijst daarbij samen een casemanager aan die de uitvoering van het plan bewaakt. De casemanager houdt contact met werknemer, werkgever en arbodienst of bedrijfsarts.
 
Stap 4: tussen de zesde en achtste week een re-integratiedossier aanleggen
In deze periode begint de werkgever ook met het bijhouden van het re-integratiedossier. Hierin legt hij alle informatie omtrent de zieke werknemer vast, van de medische informatie en het oordeel van de werknemer tot de probleemanalyse en het plan van aanpak. Ook alle latere informatie voegt hij bij dat dossier. Houd altijd een re-integratiedossier bij! Dit hebben werkgever en werknemer nodig in een later stadium.
 
Stap 5: na 42 weken melding bij UWV
Uiterlijk op de eerste werkdag nadat de werknemer 42 weken ziek is geeft de werkgever de ziekmelding door aan UWV. Dat kan met het formulier ‘Aangifte van langdurige ziekte in de 42ste week’ dat u kunt downloaden op de website van UWV.
 
Stap 6: na 44 weken informatie over re-integratie
De werkgever ontvangt van UWV een brief met bijlage. Daarin staat beschreven wat hij kan doen om de werknemer in het tweede jaar te helpen weer aan het werk te gaan.
 
Stap 7: na één jaar een eerstejaarsevaluatie
Is na bijna één jaar de re-integratie nog niet (geheel) gelukt, dan is het belangrijk samen te bespreken of de gekozen aanpak de juiste is. De werkgever vult daarbij de eerstejaarsevaluatie in. Is de gekozen aanpak niet juist, vermeld dat in de eerstejaarsevaluatie en stel het plan van aanpak bij.
 
Stap 8: na twintig maanden een WIA-aanvraag
Als de werknemer nog niet is hersteld, moet hij de WIA-aanvraag indienen uiterlijk dertien weken vóór afloop van de WIA-wachttijd. De werknemer moet dan tevens een re-integratieverslag bij UWV indienen. De werkgever geeft de voor het re-integratieverslag relevante documenten twee weken eerder aan de werknemer, zodat hij die kan meesturen met de WIA-aanvraag en ook zijn eigen mening aan het re-integratieverslag kan toevoegen.
 
De werkgever zorgt ook dat de arbodienst of bedrijfsarts de nodige documenten van het re-integratieverslag aan de werknemer verstrekt. Alleen als wekgever en werknemer volgens UWV genoeg hebben gedaan aan de re-integratie, zal de werknemer een uitkering krijgen. Vindt UWV dat de werkgever niet genoeg heeft gedaan aan re-integratie, dan moet hij mogelijk verplicht loon doorbetalen.
 
Stap 9: doorgaan met re-integratie
Als de werknemer geen recht heeft op een ziektewetuitkering, kan de werkgever er ook voor kiezen te wachten met de WIA-aanvraag en de loondoorbetalingsperiode te verlengen. Tijdens die periode kan de werkgever verder gaan met de re-integratie. Zo hebben werkgever en werknemer extra tijd om aan de re-integratie te werken of om een andere oplossing te zoeken binnen het eigen bedrijf of bij een andere werkgever.
 
Als de werknemer niet meer aan het werk kan…..
Kan de werknemer niet werken en ziet het ernaar uit dat hij niet herstelt, dan hoeft de werkgever geen plan van aanpak te maken. Overleg met de arbodienst of bedrijfsarts of de werknemer eerder een WIA-uitkering kan aanvragen. Dat kan alleen als de werknemer geen Ziektewet-uitkering krijgt.