Libra personeelsdiensten


Referentie

" Libra Personeelsdiensten treedt voor Betten Financial News op als personeelsadviseur in de breedste zin van het woord, en naar volle tevredenheid."

Pim van Dijk - BFNOntslag - bedrijfsecon.reden - afspiegelen

In geval van ontslag wegens bedrijfseconomische redenen moet u het afspiegelingsbeginsel hanteren om de ontslagvolgorde te bepalen. Dit houdt in dat u uw werknemers in een zodanige volgorde ontslaat dat de leeftijdsopbouw binnen uw bedrijf zoveel mogelijk hetzelfde blijft.

Uitwisselbaar
Daartoe wordt het personeel van de functies die uitwisselbaar zijn ingedeeld in vijf leeftijdsgroepen, namelijk 15 tot 25 jaar, 25 tot 35 jaar, 35 tot 45 jaar, 45 tot 55 jaar en 55 jaar en ouder. Uitwisselbare functies zijn functies die naar aard, inhoud, functieniveau, beloning en omstandigheden vergelijkbaar en gelijkwaardig zijn. Per leeftijdscategorie kijkt u vervolgens welke werknemer het kortste in dienst is. Deze ontslaat u als eerste.

Op die manier verdeelt u de ontslagen zodanig onder de leeftijdsgroepen dat de leeftijdsopbouw binnen deze categorie uitwisselbare functies voor en na de ontslagronde verhoudingsgewijs zoveel mogelijk in stand blijft. U hoeft het afspiegelingsbeginsel niet toe te passen als uw bedrijf gaat sluiten of als er een unieke functie komt te vervallen (die maar door één werknemer wordt vervuld). Dit geldt ook als er een categorie uitwisselbare functies in zijn geheel komt te vervallen.

In een aantal gevallen mag u van het afspiegelingsbeginsel afwijken. Dit kan bijvoorbeeld als er sprake is van een onmisbare werknemer.

Let op ! In het kader van de huidige economische crisis is deze uitzonderingsgrond is sinds 1 augustus 2009 verruimd tot werknemers van wie u kunt aantonen dat ze 'van bijzonder belang' zijn. Dit houdt in de regel in dat ze vanwege 'bijzondere kennis of bekwaamheden' kunnen worden ontzien bij ontslagrondes.

terug