Libra personeelsdiensten


Referentie

"Libra Personeelsdiensten verzorgt bij Tijd Beursmedia het volledige pakket personeelszaken en loonadministratie. "

Danny Bresseleers TBM AmsterdamLoon bij overlijden

Het uitbetalen van postuum loon aan de erfgenamen
Komt een werknemer te overlijden, dan krijgt zijn werkgever te maken met 'postuum loon'. Dit is het loon dat de werkgever moet uitbetalen aan de erfgenamen van de werknemer.

Bij overlijden van een werknemer hebben diens 'nagelaten betrekkingen' (bijvoorbeeld de partner) recht op een wettelijke overlijdensuitkering. De hoogte van deze uitkering is gelijk aan het loon van de werknemer over de periode vanaf de dag na het overlijden tot en met één maand na de dag van het overlijden. In een cao, de arbeidsvoorwaarden of een individuele arbeidsovereenkomst mag van de wettelijke bepaling omtrent de overlijdensuitkering worden afgeweken, mits dit in het voordeel is van de nagelaten betrekkingen. Dit betekent dat het bedrag van de uitkering niet lager kan zijn dan het loon over één maand, maar wel hoger.

Maximum
De uitbetaling van de overlijdensuitkering mag op grond van de Wet op de loonbelasting onbelast plaatsvinden voor zover de uitkering niet hoger is dan drie maal het loon over één maand. Is de overlijdensuitkering hoger dan drie maal het loon over één maand, dan wordt het bovenmatige deel beschouwd als loon. Hierover moet de werkgever loonheffing inhouden en afdragen waarbij hij de tabel voor bijzondere beloningen mag gebruiken. De werkgever hoeft over de overlijdensuitkering geen premies werknemersverzekeringen te berekenen.

Tip
De wet bepaalt in artikel 674, lid 1 Burgerlijk Wetboek (Boek 7, Titel 10) dat de arbeidsovereenkomst van een werknemer bij diens overlijden direct eindigt. De werkgever hoeft de overeenkomst dus niet op te zeggen.

Nagelaten betrekkingen
Zoals gezegd moet de overlijdensuitkering worden uitbetaald aan de nagelaten betrekkingen. Dit is in eerste instantie de echtgenoot of geregistreerde partner van de werknemer – mits de werknemer van deze persoon niet duurzaam was gescheiden – of degene met wie de werknemer ongehuwd samenleefde. Is er geen huwelijks, geregistreerde of ongehuwde partner, dan zijn de minderjarige kinderen van de werknemer de nagelaten betrekkingen. Als ook die ontbreken, zijn de nagelaten betrekkingen degenen met wie de werknemer in gezinsverband samenleefde en in wiens levensonderhoud hij grotendeels voorzag.

Postuum loon
De meeste werknemers hebben op het moment van overlijden – evenals bij andere oorzaken van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst – nog recht op één of meer loonbestanddelen, zoals het salaris tot de dag van overlijden, de vakantietoeslag en de nog niet uitbetaalde overwerkuren.

Stel dat een werknemer op 14 april overlijdt, terwijl de laatste loonbetaling eind maart heeft plaatsgevonden en de vakantietoeslag normaliter in mei wordt uitgekeerd over de periode 1 mei tot en met 30 april. Dan had de werknemer op het moment van overlijden recht op salaris van 1 april tot en met 14 april en op vakantietoeslag van 1 mei tot en met 14 april. Na het overlijden van de werknemer vormen deze loonbestanddelen het postuum loon dat moet worden uitbetaald aan de erfgenamen van de werknemer. Let wel, dit zijn niet per definitie de nagelaten betrekkingen! Als een overleden werknemer zowel een gehuwde partner als kinderen had die allen zijn erfgenamen zijn, komt de overlijdensuitkering uitsluitend toe aan de partner (nagelaten betrekking) en het postuum loon aan de partner én de kinderen (erfgenamen).

Over postuum loon moet de werkgever loonbelasting/premie volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet inhouden en afdragen. Hij hoeft geen premies werknemersverzekeringen af te dragen, aangezien postuum loon is aan te merken als loon uit vroegere dienstbetrekking.

Loon van de overleden werknemer
Het postuum loon dat een werkgever na het overlijden van een werknemer uitbetaalt aan diens erfgenamen vormt voor deze erfgenamen loon uit vroegere dienstbetrekking van een ander. Voor de werkgever kan dit tot diverse praktische problemen leiden, aangezien hij bij de berekening en inhouding van de loonheffing rekening zou moeten houden met de specifieke situatie van iedere afzonderlijke erfgenaam. Ook moet hij na afloop van het kalenderjaar naar alle erfgenamen jaaropgaven sturen. Om dit te voorkomen heeft de staatssecretaris van Financiën in een besluit goedgekeurd dat de werkgever het postuum loon aanmerkt als loon van de overleden werknemer. Op dat loon moet de werkgever dan de tabel toepassen die geldt op het tijdstip dat het loon wordt genoten. Het is toegestaan van dit besluit af te wijken (bijvoorbeeld als dit voor de erfgenamen voordeliger is), maar dit is zoals gezegd voor de werkgever wel veel omslachtiger.

Aangifte inkomstenbelasting
Ongeacht of de werkgever het postuum loon wel of niet aanmerkt als loon van de overleden werknemer, mogen de erfgenamen hun ontvangen erfdeel zelfstandig aangeven bij hun eigen aangifte inkomstenbelasting. Hierbij mogen zij de loonheffing die de werkgever heeft ingehouden voor hun eigen aandeel als voorbelasting verrekenen met de te betalen inkomstenbelasting. Stel dat een werkgever bijvoorbeeld € 3000 aan postuum loon uitbetaalt aan drie erfgenamen waarover hij € 1200 aan loonheffing inhoudt. Dan mogen de erfgenamen in hun aangifte inkomstenbelasting ieder € 1000 aan inkomsten aangeven en ieder € 400 opvoeren als loonheffing (voorbelasting).

De staatssecretaris van Financiën heeft overigens goedgekeurd dat als de werkgever (de inhoudingsplichtige) het postuum loon heeft aangemerkt als loon van de overleden werknemer, de erfgenamen dat loon bij het doen van aangifte inkomstenbelasting ook beschouwen als inkomsten van de overledene. Dit is echter niet verplicht en iedere erfgenaam mag voor zichzelf deze keuze maken. Dit moet uiterlijk gebeuren op het moment van aangifte.

Advies
Als een van uw werknemers overlijdt, is het zaak niet te vergeten om alle administraties en instanties waarbij de overledene bekend was zo snel mogelijk in te lichten over het overlijden. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het pensioenfonds en de arbodienst. Het is immers voor de nabestaanden van de overleden werknemer zeer pijnlijk als zij twee maanden na het overlijden van hun dierbare nog een brief ontvangen van de arbodienst waarin de overledene wordt uitgenodigd voor een gesprek met de arboarts.

Bron: de salarisadministrateur