Libra personeelsdiensten


Referentie

" Libra Personeelsdiensten treedt voor Betten Financial News op als personeelsadviseur in de breedste zin van het woord, en naar volle tevredenheid."

Pim van Dijk - BFNKern van de HR - functie

De Manager HR heeft als leidinggevende de verantwoordelijkheid in het ondersteunen, adviseren en faciliteren van het primair proces op het HR vakgebied. De Manager HR is als MT lid mede verantwoordelijk voor de totstandkoming van het strategisch organisatiebeleid en ontwikkelt als afgeleide hiervan het strategisch HR beleid door beleidsvoorstellen aan de Raad van Bestuur aan te dragen. De Manager HR heeft tevens een toezichthoudende rol, met name bij het navolgen van de vastgestelde kwaliteitsnormen, en is verantwoordelijk voor optimaal ondersteunende systemen en processen.

Organisatorische positie

- De Manager HR ressorteert hiërarchisch onder de .......... RvB /.../ Alg. Directeur 

- De Manager HR geeft hiërarchisch leiding aan medewerkers binnen de P&O afdeling.

- De Manager HR maakt deel uit van het Managementteam.

 

Resultaatgebieden

1. Beleidsontwikkeling

- Volgt, signaleert en analyseert relevante interne en externe ontwikkelingen en vertaalt deze ontwikkelingen naar consequenties en mogelijkheden voor de organisatie.

- Is als MT lid mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het strategisch organisatiebeleid.

- Formuleert strategische HR doelstellingen ten behoeve van de realisatie van de organisatiedoelstellingen en biedt beleidsvoorstellen aan de Raad van Bestuur.

- Vertaalt de goedgekeurde beleidsvoorstellen naar tactische en operationele HR beleidsplannen en is verantwoordelijk voor een juiste uitvoering hiervan binnen de afdeling.

- Signaleert knelpunten in de uitvoering en onderneemt verbeteracties.

- Informeert en adviseert de Raad van Bestuur en het Regiomanagement gevraagd en ongevraagd ten aanzien van HR-aangelegenheden.

Resultaatindicatoren:

- Ontwikkelingen op het gebied van Human Resource Management zijn tijdig bijgehouden.

- De Raad van Bestuur beschikt over kwalitatief goede voorstellen ten behoeve van de ontwikkeling van het strategisch organisatiebeleid, op basis van gesignaleerde ontwikkelingen.

- Op de doelstellingen van de organisatie afgestemde strategische, tactische en operationele HR beleidsplannen zijn opgesteld.

2. Bedrijfsvoering

 - Stelt de begroting van de afdeling vast op basis van het beleidsplan en legt deze ter goedkeuring voor aan de Raad van Bestuur.

- Beheert en bewaakt het budget van de afdeling en onderneemt actie bij eventuele overschrijdingen.

- Is verantwoordelijk voor de uitvoering van het planning & control cyclus van de bedrijfsprocessen binnen de HR afdeling; onderneemt tijdig actie bij gesignaleerde afwijkingen.

- Levert HR gerelateerde managementinformatie aan op basis van managementrapportages en onderhoudt hiertoe contacten met de Business Controller.

- Bewaakt de uitvoering van overleg- en samenwerkingsvormen binnen de eigen afdeling en daarbuiten en neemt hieraan deel.

- Heeft een signalerende, analyserende en rapporterende rol naar de Raad van Bestuur en het regiomanagement met betrekking tot knelpunten in de bedrijfsvoering.

- Bespreekt periodiek de voortgang van de doelstellingen met de Bestuurder.

Resultaatindicatoren:

- De begroting is vastgesteld en gerealiseerd binnen de door de Raad van Bestuur vastgestelde kaders.

- Het budget van de HR afdeling is beheerd en bewaakt; eventuele overschrijdingen zijn tijdig gesignaleerd en de juiste maatregelen hiertoe zijn ondernomen.

- Managementrapportages zijn tijdig en correct aan de bestuurder opgeleverd en besproken.

- De bedrijfsvoering binnen de afdeling is ‘in control’ 

3. Aansturing HR afdeling 

- Is verantwoordelijk voor een effectieve en efficiënte procesgang. Realiseert hiertoe een kwantitatieve en kwalitatieve personeelsbezetting en –inzet en lost eventuele knelpunten op door verbeteracties te ondernemen.

- Is verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van de werkzaamheden van medewerkers door hen instructies en aanwijzingen te geven, te coachen, te stimuleren en te corrigeren.

- Voert het personeelsmanagement uit, door o.a. het werven en selecteren, inwerken, ontwikkelen, beoordelen en het beheren van verzuim van medewerkers. Voert hierbij relevante gesprekken met de medewerker en biedt duidelijkheid bij (prestatie)verwachtingen.

- Biedt begeleiding en ondersteuning voor de persoonlijke en teamontwikkeling. Stelt hiertoe actuele ontwikkelplannen op met afspraken over scholing en ontwikkeling en realiseert de uitvoering en bijstelling van deze plannen.

- Realiseert en bewaakt de intern vastgestelde normen ten aanzien van relevante parameters.

- Is aanspreekpunt voor medewerkers en zorgt hierbij voor een goede communicatie en informatie-uitwisseling.

Resultaatindicatoren:

- Werkzaamheden ten aanzien van het personeelsmanagement zijn op een juiste en effectieve manier uitgevoerd en de intern vastgestelde normen zijn gerealiseerd.

- Werkzaamheden binnen de HR afdeling zijn adequaat en tijdig uitgevoerd.

- Medewerkers van de HR afdeling beschikken over de juiste kennis en competenties en zijn in staat gesteld hun taken zo goed mogelijk te verrichten en de afgesproken resultaten te behalen.

- Medewerkers kunnen bij de Manager HR terecht voor vragen/ problemen et cetera. 

Overleg en contacten

Intern:

- Onderhoudt nauwe contacten met verschillende afdelingen en professionals binnen de organisatie voor het bereiken van afstemming en een effectieve samenwerking.

- Neemt (eventueel als voorzitter) deel aan verschillen overlegvormen, onder andere voor beleidsontwikkeling. Levert vanuit het HR vakgebied een actieve bijdrage aan overleggen.

Extern:

- Onderhoudt diverse externe contacten en vertegenwoordigt de organisatie hierbij.

Profiel van de functie Kennis

- De Manager HR beschikt over academisch werk- en denkniveau met minimaal een afgeronde HBO opleiding gericht op het HR vakgebied.

- Er is sprake van kennis van, affiniteit met en visie op ontwikkelingen binnen de branche.

- Kennis wordt bijgehouden door middel van aanvullende cursussen, congressen en het lezen van vakliteratuur, alsmede intervisie en collegiale toetsing.

Zelfstandigheid

- De Manager HR werkt zelfstandig binnen algemene beleidslijnen en het vastgestelde beleid. Uiteenlopende HR vraagstukken worden zelfstandig opgelost, waarbij verantwoording wordt afgelegd aan de Raad van Bestuur.

- Bij overleg met de Raad van Bestuur legt de Manager HR zowel gevraagd als ongevraagd adviezen voor.

Sociale vaardigheden

- De Manager HR onderhoudt interne en externe contacten op tactisch en strategisch niveau en beschikt over goede sociale vaardigheden, een tactvolle houding, luistervaardigheid, overtuigingskracht, vermogen tot het overbruggen van tegenstellingen en gezagsuitoefening.

Risico’s, verantwoordelijkheden en invloed

- De Manager HR is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de ondersteuning en advisering aan het primair proces en de beleidsontwikkeling binnen het P&O vakgebied. Tevens is sprake van het onderhouden van externe contacten. Hierbij is kans op het veroorzaken van grote materiële schade en/of imagoschade.

- De Manager HR heeft als MT-lid ruime beslissingsbevoegdheid.

Overige functie-eisen

- De Manager HR beschikt over een goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid.

- Volharding, doorzettingsvermogen en systematisch werken zijn nodig bij de functie-uitoefening.

- Overtuigingskracht en een representatieve houding zijn vereist als Manager HR.


terug