Libra personeelsdiensten


Referentie

"Voor het eerst een medewerker aannemen was voor ons een hele stap. Libra Personeelsdiensten heeft ons succesvol begeleid bij het organiseren van dit traject. "

Vincent Kleine Visual MediaFlexibel belonen

met een Checklist 

Een variabele beloning naast het gewone, vaste loon biedt vele potentiële voordelen. Variabele en prestatie-afhankelijke beloning kan worden gebruikt om werknemers te motiveren harder te werken, met alle prettige gevolgen voor omzet en winst van dien. De werkgever die behalve het vaste salaris ook veel flexibele beloningsbestanddelen gebruikt, is bovendien minder kwetsbaar voor tegenslagen: als het wat slechter gaat met het bedrijf, kan er makkelijker worden bespaard op de loonuitgaven. Gaat het goed, dan moet er relatief veel worden betaald - maar dat kan er dan ook vanaf.

Met variabele loonbestanddelen kan ook de trouw van medewerkers worden bevorderd - en dat scheelt weer in de kosten van werving, selectie en het inwerken van nieuw personeel.

Ondanks al deze mogelijke voordelen, valt de positieve bijdrage van prestatiebeloning in de praktijk vaak tegen. De verwachtingen mogen dan ook niet te hooggespannen zijn. Belonen is sowieso slechts een van de instrumenten in het personeelsbeleid, naast aspecten als werving, selectie en opleiding. Bovendien kan prestatiebeloning niet los worden gezien van de reguliere, vaste beloning. Om te zorgen dat prestatiebeloning het meeste effect sorteert, moet er een evenwichtig beloningssysteem worden ingevoerd, dat gedeeltelijk bestaat uit vast loon en gedeeltelijk uit variabele, prestatie-afhankelijke componenten.

Voor ondernemingen die ondanks alle moeilijkheden een meer prestatiegerichte beloning willen doorvoeren, biedt de AWV een stappenplan aan de hand waarvan ondernemingen op systematische wijze aan de slag kunnen. 
Enkele aandachtspunten uit dit stappenplan: 

- Neem de tijd voor een goede voorbereiding. Reken op ten minste één jaar.
- Voer niet gelijk definitief in, maar experimenteer. Experimenten bieden mogelijkheden de systematiek beter af te stemmen en de acceptatie te vergroten.
- Zorg voor een concrete en inzichtelijke vaststelling van de prestatie. Stel vast wat essentiële prestaties zijn.
- Ga na welke prestatie het best kan worden vastgesteld en optimaal aansluit bij de gestelde doelen en uitgangspunten.
- Zorg voor een heldere koppeling tussen beoordeling en beloning. Laat bijvoorbeeld de beloning kort na de beoordeling plaatsvinden.
- Houd er rekening mee dat prestatiegerichte beloningssystemen permanent onderhoud behoeven. 
 

terug