Libra personeelsdiensten


Referentie

"Libra Personeelsdiensten verzorgt bij Tijd Beursmedia het volledige pakket personeelszaken en loonadministratie. "

Danny Bresseleers TBM AmsterdamAlgemene voorwaarden

LEES DEZE VOORWAARDEN AANDACHTIG, 
ZE ZIJN BINDEND IN HET GEVAL VAN EEN GESCHIL.

Definities
Kandidaat: iedere natuurlijke persoon die door Libra Personeelsdiensten aan de opdrachtgever hetzij mondeling, hetzij schriftelijk wordt voorgedragen ter vervulling van de vacature zoals beschreven in de opdrachtbevestiging van Libra Personeelsdiensten.
Vacature: de door de opdrachtgever aan Libra Personeelsdiensten meegedeelde open plaats voor een functie die in het bedrijf/de organisatie van de opdrachtgever dient te worden vervuld.
Functieprofiel: de door de opdrachtgever aan Libra Personeelsdiensten meegedeelde omschrijving van de inhoud van de vacature en de al dan niet daaraan gekoppelde wensen ten aanzien van een kandidaat.
Presentatie: de schriftelijke en/of mondelinge voordracht van een kandidaat in het kader van de opdracht.
Plaatsing: de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst, een freelance-overeenkomst of een andersoortige overeenkomst tussen opdrachtgever en een door Libra Personeelsdiensten voorgedragen kandidaat.
Sollicitatieprocedure: de procedure gedurende de looptijd van de overeenkomst tussen partijen vanaf het moment van presentatie van een kandidaat door Libra Personeelsdiensten aan de opdrachtgever tot aan de plaatsing van een kandidaat dan wel tot het moment van een eerdere beëindiging van de procedure, zoals beëindiging van de procedure door de kandidaat, door de opdrachtgever of door Libra Personeelsdiensten.

Artikel 1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen Libra Personeelsdiensten en opdrachtgever gesloten overeenkomst. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die Libra Personeelsdiensten namens opdrachtgever verricht, tenzij Libra Personeelsdiensten en opdrachtgever uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
Artikel 2
Een met Libra Personeelsdiensten gesloten overeenkomst komt tot stand na bevestiging door Libra Personeelsdiensten van de schriftelijke opdrachtbevestiging. Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst.
Artikel 3
Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend, wanneer deze schriftelijk door Libra Personeelsdiensten zijn bevestigd.
Artikel 4
Partijen zullen vooraf met elkaar afstemmen of de aanstelling in kwestie een aanstelling via een excecutive search is of niet.
Na het sluiten van een overeenkomst tussen partijen draagt Libra Personeelsdiensten één of meer kandidaten voor aan de opdrachtgever op basis van de bij Libra Personeelsdiensten op dat moment bekend zijnde kenmerken van de kandidaat enerzijds en van het functieprofiel anderzijds, zoals omschreven in de tussen partijen gesloten overeenkomst.
Een voordracht wordt beschouwd te hebben plaatsgevonden wanneer gegevens die een kandidaat identificeren, door Libra Personeelsdiensten aan de opdrachtgever zijn gepresenteerd, ongeacht of de opdrachtgever deze kandidaat kent.
Voordrachten van kandidaten komen tot stand naar beste inzicht en conform de normen van goed vakmanschap. Libra Personeelsdiensten gaat er daarbij vanuit dat de informatie die de kandidaten of hun referenten hebben verstrekt, juist zijn. Libra Personeelsdiensten sluit elke aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van het onjuist verstrekken van inlichtingen door kandidaten.
Artikel 5
Indien tussen partijen schriftelijk wordt overeengekomen dat er sprake is van een exclusieve wervingsovereenkomst, is gedurende de looptijd van de overeenkomst de opdrachtgever gehouden alle activiteiten ten aanzien van de werving en selectie van kandidaten, één en ander zoals nader aangeduid in de opdrachtbevestiging, te laten uitvoeren door Libra Personeelsdiensten. Libra Personeelsdiensten zal in geval van een exclusieve wervingsovereenkomst de te presenteren kandidaten gedurende de duur van de sollicitatieprocedure niet bij andere opdrachtgevers presenteren.
Artikel 6
Plaatsing is een feit zodra de opdrachtgever de kandidaat een baan aanbiedt en de kandidaat deze baan aanvaardt en ongeacht of de aanstelling afhankelijk wordt gesteld van het met vrucht volbrengen van een proeftijd. Nadat de opdrachtgever met de kandidaat een arbeidsovereenkomst, een freelance- overeenkomst of een andersoortige overeenkomst heeft gesloten, zal de opdrachtgever binnen een week na het sluiten van de overeenkomst een kopie van deze overeenkomst aan Libra Personeelsdiensten verstrekken.
Artikel 7
Indien vóór of binnen een termijn van twee maanden na aanvang van de arbeidsovereenkomst, de freelance- overeenkomst of andersoortige overeenkomst, deze overeenkomst met de via Libra Personeelsdiensten geplaatste kandidaat door de opdrachtgever wordt beëindigd, zal Libra Personeelsdiensten jegens de opdrachtgever geen andere verplichtingen hebben dan kosteloos een andere kandidaat voor dezelfde wederom ontstane vacature voor te dragen. Deze verplichting geldt uitsluitend nadat door de opdrachtgever alle verschuldigde vergoeding(en) en/of declaratie(s) aan Libra Personeelsdiensten zijn voldaan en onder voorwaarde dat Libra Personeelsdiensten in redelijkheid in staat is, op grond van de van alle betrokkenen te verkrijgen informatie, vast te stellen dat de opdrachtgever ter zake de vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst met de kandidaat geen verwijt treft. Dezelfde verplichting, onder dezelfde voorwaarden, geldt in geval door de via Libra Personeelsdiensten geplaatste kandidaat de overeenkomst met de opdrachtgever vóór of binnen een termijn van twee maanden na aanvang van de overeenkomst wordt beëindigd.
Artikel 8
Ingeval opdrachtgever binnen 18 maanden na de datum van presentatie van een kandidaat met deze kandidaat een arbeidsovereenkomst, een freelance- overeenkomst of een andersoortige overeenkomst aangaat, hetzij voor de in de opdracht genoemde, hetzij voor een andersoortige functie wordt de aldus gesloten overeenkomst geacht te zijn tot stand gekomen dankzij de inspanningen van Libra Personeelsdiensten overeenkomstig de overeenkomst tussen Libra Personeelsdiensten en de opdrachtgever en is opdrachtgever het overeengekomen honorarium verschuldigd krachtens deze overeenkomst. Deze verschuldigdheid geldt ook als een overeenkomst wordt aangegaan met een kandidaat als hiervoor bedoeld en een maatschappij verbonden aan opdrachtgever als bedoeld in artikel 2:24a en 2:24b van het Burgerlijk Wetboek. Opdrachtgever is jegens Libra Personeelsdiensten gehouden om hiervan uiterlijk binnen één week na de totstandkoming van de overeenkomst mededeling te doen aan Libra Personeelsdiensten op straffe van een boete van een bedrag gelijk aan de helft van het verschuldigde honorarium en onverminderd de verschuldigdheid van het overeengekomen honorarium.
Artikel 9
Het is de opdrachtgever niet toegestaan de door Libra Personeelsdiensten gepresenteerde schriftelijke bescheiden zoals curriculum vitae en dergelijke, over te dragen c.q. ter inzage te verstrekken aan derden.
Artikel 10
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van een kandidaat. Libra Personeelsdiensten sluit elke aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van het handelen of nalaten - daaronder ook begrepen gevolgschade - van kandidaten die mede als gevolg van de opdrachtuitvoering met de opdrachtgever een overeenkomst zijn aangegaan. De opdrachtgever kan hieruit geen rechten ontlenen om het verschuldigde honorarium aan Libra Personeelsdiensten niet te betalen.
Artikel 11
Indien in de tussen partijen geldende overeenkomst het door Libra Personeelsdiensten in rekening te brengen honorarium uitgedrukt is in een percentage van het bruto jaarsalaris van de geplaatste kandidaat, wordt onder bruto jaarsalaris verstaan het bruto jaarsalaris genoemd in de arbeidsovereenkomst of freelance- overeenkomst, vermeerderd met vakantiegeld, dertiende maand, veertiende maand, winstdelings-, tantií¨me-, gratificatie- en/of bonusregeling. Indien van een provisieregeling sprake is, wordt het vaste jaarsalaris gehanteerd, vermeerderd met de provisie gebaseerd op het behalen van het target.
Voor elke uitgevoerde Executive Search wordt een vergoeding in rekening gebracht van 21% van het bruto jaarsalaris vermeerderd met vakantiegeld, dertiende maand, veertiende maand, winstdelings-, tantií¨me-, gratificatie- en/of bonusregeling, ongeacht de hoogte van het salaris. 
Voor elke plaatsing van een kandidaat na een vrijblijvende aanbieding door Libra Personeelsdiensten, wordt 16% van het bruto jaarsalaris in rekening gebracht, vermeerderd met vakantiegeld, dertiende maand, veertiende maand, winstdelings-, tantií¨me-, gratificatie- en/of bonusregeling, ongeacht de hoogte van het salaris.
Artikel 12
Libra Personeelsdiensten is gerechtigd tot eenzijdige opzegging van de overeenkomst op ieder moment in geval Libra Personeelsdiensten van mening is niet aan de eisen van de opdrachtgever te kunnen voldoen, hetgeen uitsluitend ter beoordeling van Libra Personeelsdiensten is. In geval er sprake is geweest van een wijziging van het functieprofiel van de vacature dan wel van de wensen met betrekking tot de kandidaat en Libra Personeelsdiensten van mening is niet aan de eisen van de opdrachtgever te kunnen voldoen, is zij gerechtigd om over te gaan tot eenzijdige opzegging van de overeenkomst.
Artikel 13
Betaling van de factuurbedragen dient binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Verrekening hierbij is uitgesloten. Indien niet binnen voornoemde termijn volledige betaling is geschied, is Libra Personeelsdiensten gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen, zonder dat een ingebrekestelling is vereist. Tevens is opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verschuldigd die het gevolg zijn van wanbetaling. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15 % van de vordering, met een minimum van € 70,= exclusief BTW.
Artikel 14
Alle eventuele bijkomende kosten (zoals kosten medische keuring, psychologisch onderzoek, advertentie- campagne waaronder de productie- en plaatsingskosten van advertenties) zijn voor rekening van de opdrachtgever en vormen geen onderdeel van het honorarium. Daarnaast kan Libra Personeelsdiensten in opdracht van en voor rekening van opdrachtgever naast de werkzaamheden zoals omschreven in de opdrachtbevestiging extra werkzaamheden en/of diensten verrichten. Deze aanvullende werkzaamheden en/of diensten dienen tussen partijen schriftelijk te zijn overeengekomen en een overzicht van deze werkzaamheden en/of diensten wordt op eerste verzoek van opdrachtgever door Libra Personeelsdiensten aan opdrachtgever meegedeeld tezamen met het voor elke bijzondere werkzaamheid en/of dienst geldende tarief.
Artikel 15
Ook in geval Libra Personeelsdiensten de referenties van een kandidaat natrekt, aanvaardt Libra Personeelsdiensten geen aansprakelijkheid voor enig verlies, schade of vertraging veroorzaakt door de kandidaat. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever de vaardigheden, kwalificaties van de kandidaat te verifiëren of te onderzoeken of de kandidaat aan de door de opdrachtgever gestelde medische vereisten voldoet.
Artikel 16
Indien opdrachtgever eigen algemene voorwaarden bij de totstandkoming van de overeenkomst hanteert, gaan de Algemene Voorwaarden van Libra Personeelsdiensten voor die van de opdrachtgever indien en voor zover in strijd met de voorwaarden van Libra Personeelsdiensten. Bovendien zullen de voorwaarden van opdrachtgever overigens uitsluitend van toepassing kunnen zijn op de overeenkomst van Libra Personeelsdiensten en opdrachtgever indien en voor zover deze voorwaarden door Libra Personeelsdiensten uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
Artikel 17
Alle te sluiten overeenkomsten worden beheerst door het Nederlands recht. Geschillen worden bij uitsluiting beslecht bij de arrondissementsrechtbank te Amsterdam dan wel de bevoegde kantonrechter.