Libra personeelsdiensten

vragen als je ziek bent

21 Juli 2017

Als je je ziek meldt, ben je dan verplicht om te melden wat de klachten zijn?

Wat wil en mag je werkgever weten over de oorzaak van een ziekmelding? Een arbeidsjurist en drie ervaren HR-adviseurs leggen uit.

Over je klachten mag je zwijgen

Als werknemer hoef je in het geheel geen medische informatie te verstrekken. ‘Het is niet nodig om tot in detail te vertellen wat je mankeert. Bepaalde medische zaken houd je liever voor jezelf en dat is je goed recht’, zegt senior HR-adviseur Esther Baas van Lloyd's Register EMEA.

Medische gegevens worden binnen de Wet bescherming persoonsgegevens namelijk beschouwd als ‘gevoelige informatie’. Alleen en telefoontje met de boodschap ‘ik ben ziek en kan niet werken’ is daarom voldoende. Wanneer de werkgever of een verzuimbedrijf dat daarvoor is ingehuurd toch medische vragen stelt, dan hoef je daar dus niet op te antwoorden. ‘De werknemer hoeft in principe geen details te geven. De afmelding is voldoende’, zegt HR Business Partner Sabine Wagter van CMIS Group.’

Alleen een arts mag medische vragen stellen

Alleen een bedrijfsarts mag vragen stellen over de medische problemen die hebben geleid tot je ziekmelding. Hij of zij mag die informatie niet doorgeven aan je werkgever, vanwege het beroepsgeheim.

‘De werkgever kan de werknemer vragen een bezoek te brengen aan de bedrijfsarts. Ook de arbodienst kan een bezoek aan de zieke werknemer brengen in de vorm van een spoedcontrole’, zo meldt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Je werkgever mag werkgerelateerde vragen stellen

Hoewel je werkgever niet mag vragen naar je medische situatie, mag deze wel vragen stellen die te maken hebben met de planning van het werk.

‘Ondanks dat een werkgever geen medische informatie mag opvragen moet deze wel kunnen inschatten of jou nog passend werk kan worden aangeboden en wanneer deze je ongeveer weer mag terug verwachten. Mocht het namelijk lang duren, dan moet de werkgever maatregelen kunnen treffen om jouw werk op te vangen’, zegt HR Adviseur Gonnie de Leeuw van Claeren Risicobeheersers.

‘Dat betekent dat de werkgever vragen mag stellen over de verwachte duur van je ziekteverzuim, of je nog andere werkzaamheden zou kunnen verrichten, of je met aanpassingen nog werkzaamheden kan verrichten en hoe jij bereikbaar bent.’

Je werkgever mag vragen hoe je bereikbaar bent

‘Op het moment dat je op een ander adres verblijft, omdat iemand je moet verzorgen of omdat je bijvoorbeeld in het ziekenhuis ligt, dan is het wel belangrijk dat je dit aangeeft’, zegt Baas. ‘Het is van belang dat je altijd telefonisch bereikbaar bent voor je werkgever en dat hij op de hoogte is waar je verblijft. Ook al ben je niet in staat te werken, je zal wel in contact moeten blijven met je leidinggevende.’

Je werkgever mag vragen of je onder een ‘vangnetbepaling’ valt

In sommige gevallen kan de werkgever de kosten van jouw ziekteverzuim vergoed krijgen van het UWV, namelijk wanneer dat valt binnen de ‘Vangnetbepalingen van de Ziektewet’. Dat geldt bijvoorbeeld wanneer je arbeidsongeschikt bent als gevolg van zwangerschap of orgaandonatie, of als je onder de zogeheten ‘no risk polis’ valt.

Die laatste polis kan gelden voor werknemers die langdurig ziek waren of een arbeidshandicap hebben, of voor oudere werknemers die voor indiensttreding langdurig werkloos waren. Wanneer deze werknemers opnieuw ziek worden, vergoedt het UWV de loonkosten of een deel daarvan aan de werkgever via een Ziektewet-uitkering. Je werkgever mag je vragen of je onder één van deze vangnetbepalingen valt.

Recht op loon vaststellen

‘In het algemeen mag de werkgever niet vragen naar de precieze medische aard en oorzaak van het verzuim’, zegt arbeidsjurist Floris Asscher van Pellicaan Advocaten. ‘De werkgever kan er echter wel een financieel belang bij hebben om te weten of de zieke werknemer onder een vangnetbepaling valt.’

De wet komt de werkgever daarin tegemoet: ‘De werknemer moet de werkgever rechtstreeks of via de bedrijfsarts inlichtingen verstrekken die de werkgever nodig heeft om het recht op loon vast te stellen. Zolang de werknemer deze inlichtingen niet verstrekt, mag werkgever, als hij daarvoor redelijke (schriftelijke) voorschriften heeft gesteld, het recht op loon opschorten.’

De werkgever mag echter alleen te weten komen of je onder een vangnetbepaling valt, maar niet of je bijvoorbeeld zwanger bent: ‘De werkgever heeft op grond van deze bepaling niet het recht geïnformeerd te worden over de aard van de ziekte.’

Wanneer je een arbeidshandicap hebt waarvoor je een Ziektewet-uitkering kunt ontvangen van het UWV, moet je dit op verzoek van de werkgever ook melden. Dat hoeft echter pas na de eerste twee maanden nadat je in dienst bent gekomen. Asscher: ‘Ook in dat geval hoef je je werkgever niet te vertellen waarom je aanspraak maakt op deze “no-risk-polis”. Steeds is het dus zo dat de werkgever wel geïnformeerd mag worden over zaken die noodzakelijk zijn voor de loondoorbetaling of -verwerking, maar niet over de details over de aard en oorzaak van de ziekte.’

Daarnaast mag je werkgever vragen of je verzuim veroorzaakt is door een verkeersongeval waar eventueel een aansprakelijke derde bij betrokken was.Wagter: ‘Als het om een verkeersongeval gaat, kunnen de kosten van het ziekteverzuim namelijk soms verhaald worden op de veroorzaker.’

Als je ziek bent door je werk, hoeft je baas dat niet te weten

De werkgever mag vragen of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval. Maar wanneer je ziekteverzuim niet veroorzaakt is door een ongeval, maar wel door je werk, dan hoef je dat niet te melden aan je werkgever.

Een ziekmelding kan niet worden geweigerd

De werkgever mag de ziekmelding niet weigeren.

‘Als een werkgever om wat voor reden dan ook jouw ziekmelding niet accepteert, stuur dan per brief de ziekmelding naar je werkgever en zoek contact met jullie bedrijfsarts’, adviseert De Leeuw.

Verder lezen over wat je baas wel en niet mag doen?

Lees de artikelen van arbeidsrechtavocaat Diana Simons.

 

bron: Intermediar« Terug naar het nieuwsoverzicht