Libra personeelsdiensten

stichting en ANBI status

20 December 2016

Veel stichtingen, verenigingen en goede doelen hebben een fiscaal aantrekkelijke status, namelijk die van ANBI, 'Algemeen Nut Beogende Instelling'. De regels voor ANBI's zijn flink aangescherpt. Stichtingen, verenigingen en goede doelen met een ANBI-status moeten vóór 1 juli 2017 hun financiële verantwoording over 2016 publiceren via internet. Doen ze dat niet, dan lopen zij grote kans dat ze de ANBI-status verliezen.

Er zijn inmiddels veel uitspraken van rechters geweest waarin organisaties hun fiscaal aantrekkelijke positie als 'Algemeen Nut Beogende Instelling' verloren. De Belastingdienst let scherp op en krijgt meestal gelijk. Gemiddeld hebben de afgelopen jaren jaarlijks meer dan duizend organisaties op deze manier hun ANBI-status verloren.

Publiceren

Stichtingen, verenigingen en fondsen moeten de verantwoording publiceren op de website van hun eigen organisatie of – als zij die niet hebben – via het internetportaal van de stichting Samenwerkende brancheorganisaties filantropie (SBF). De publicatie moet minimaal de volgende gegevens omvatten:

  1. officiële naam en publieke bekende naam;
  2. contactgegevens van de instelling;
  3. het RSIN-nummer (KvK);
  4. samenstelling van bestuur, met de namen van de bestuursleden en informatie over het beloningsbeleid;
  5. doelstelling conform de statuten en beknopt beleidsplan;
  6. actueel verslag van de uitgeoefende activiteit(en);
  7. financiële verantwoording (balans en staat van baten en lasten, met toelichting).

De gegevens over het boekjaar 2016 moeten vóór 1 juli 2017 worden gepubliceerd. Ook als de jaarstukken pas later gereed dienen te zijn, geldt deze verplichting.

Het intrekken van de ANBI-status betekent verlies van verschillende fiscale voordelen zoals onder andere het niet betalen van erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang. De Belastingdienst kan zelfs overgaan tot naheffing van schenk- en erfbelasting. Om onder andere deze reden wordt aan voormalige ANBI’s een informatieverplichting opgelegd. Deze informatieverplichting houdt in dat de voormalige ANBI actief een lijst van door hen gedane schenkingen en een verloopoverzicht van het ANBI-vermogen verstrekken aan de Belastingdienst. Op het niet-naleven van de informatieverplichting, kan aan de voormalige ANBI een boete worden opgelegd.« Terug naar het nieuwsoverzicht